آگهی و تبلیغات

پلن های تبلیغاتی

رزرو

جایگاه

تعرفه

سایز

نام

700.000تومان

560 x 90

B1

660.000تومان

300 x 90

B2

200.000تومان

120 x 90

B3

650.000تومان

300 x 250

B4

400.000تومان

660 x 100

B5

500.000تومان

300 x 600

B6

570.000تومان

120 x 600

B7

570.000تومان

120 x 600

B8

رزرو

جایگاه

تعرفه

سایز

نام

 تومان۴۰۰.۰۰۰

660 x 100

P1

 تومان۷۰۰.۰۰۰

100% x 100%

V1

صفحه اصلی

رزرو

جایگاه

تعرفه

سایز

نام

700.000تومان

560 x 90

B1

660.000تومان

300 x 90

B2

200.000تومان

120 x 90

B3

650.000تومان

300 x 250

B4

400.000تومان

660 x 100

B5

500.000تومان

300 x 600

B6

570.000تومان

120 x 600

B7

570.000تومان

120 x 600

B8

صفحه داخلی

رزرو

جایگاه

تعرفه

سایز

نام

 تومان۴۰۰.۰۰۰

660 x 100

P1

 تومان۷۰۰.۰۰۰

100% x 100%

V1